Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats wedotv.com och för ditt intresse för vårt företag och våra erbjudanden. Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för externa länkar till innehåll från tredje part, eftersom vi inte initierade överföringen av denna information och inte heller valde eller ändrade adressaten för den överförda informationen eller den överförda informationen själv. Skyddet av dina personuppgifter under insamling, bearbetning och användning i samband med ditt besök på vår webbplats är en viktig angelägenhet för oss och utförs inom ramen för de rättsliga bestämmelserna.

Denna information om dataskydd gäller för användningen av Video Solutions AG webbsidor på www.wedotv.com. Informationen gäller också för alla kontakt-, avtals- eller leverantörsförhållanden som du ingår med oss eller när du beställer nyhetsbrev eller reklam. Informationen gäller också om vi uttryckligen hänvisar till den någon annanstans.

Den personuppgiftsansvarige är:


LEVERANTÖR: Video Solutions AG

Företagets registrerade kontor: Zählerweg 5, 6300 Zug, Schweiz

Företagets nummer: CHE-401.833.677

Ledning: Philipp Rotermund

Styrelsens ordförande

 

Postadress:

Zählerweg 5

6300 Zug, Schweiz

Telefon: +41 41 76 31 643

[email protected]

 

Vi ("ansvarig part") fäster stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Därför informerar vi dig här om vår hantering av dina uppgifter och våra principer för dataskydd.

Vi behandlar personuppgifter som samlas in inom ramen för denna sekretesspolicy i enlighet med de tillämpliga rättsliga bestämmelserna om dataskydd och datasäkerhet i Förbundsrepubliken Tyskland, Österrike eller Schweiz. Dataskydd regleras också särskilt av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och de lokala dataskyddslagar som antagits i detta avseende, BDSG för Förbundsrepubliken Tyskland, DSG i Österrike och den federala dataskyddslagen i Schweiz. Tillämpligheten beror på din bostadsort och varifrån du använder våra tjänster.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på [email protected] eller per post på Karim Ed Dik, c/o Video Solutions AG, Zählerweg 5, 6300 Zug, Schweiz.

 

I det följande förklarar vi vilken information vi samlar in under ditt besök på våra webbplatser och hur den används:

1. insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning.

 

a) När du besöker webbplatsen Varje gång en kund (eller annan besökare) besöker vår webbplats skickas information automatiskt till servern för vår webbplats av den webbläsare som används på din slutenhet (dator, laptop, surfplatta, smartphone etc.). Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. I princip samlar vi bara in uppgifter som du lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Följande uppgifter samlas in utan ditt ingripande och lagras tills de automatiskt raderas:

 • IP-adress för den begärande datorn, samt enhets-ID eller individuell enhetsidentifierare och enhetstyp,
 • Namn på den fil som hämtats och mängden data som överförts, samt datum och tid för hämtningen,
 • Meddelande om lyckad hämtning,
 • Förfrågande domän,
 • Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används och, om tillämpligt, operativsystemet på din terminalenhet samt namnet på din åtkomstleverantör,
 • Historikdata för din webbläsare samt information om din standardwebblogg, platsdata, inklusive platsdata från din mobila enhet. Observera att de flesta mobila enheter tillåter dig att kontrollera eller inaktivera användningen av platstjänster i inställningsmenyn på den mobila enheten.
 • Vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO för att samla in uppgifterna baseras på följande syften:
 • Säkerställa en smidig anslutningsinstallation och bekväm användning av webbplatsen,
 • utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet, och - för andra administrativa ändamål.
 • I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om din person.

 


b) När du använder vårt kontaktformulär Vid frågor av något slag erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. Minst en giltig e-postadress och ditt namn krävs så att vi vet vem förfrågan kommer från och kan besvara den. Ytterligare information kan lämnas frivilligt.

Databehandling i syfte att kontakta oss utförs i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO på grundval av ditt frivilligt givna samtycke.

De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kontaktformuläret kommer automatiskt att raderas efter att din begäran har slutförts.


c) Vid ingående av ett avtalsförhållande Vid ingående av ett avtalsförhållande på vår webbplats (t.ex. registrering på webbplatsen/plattformen) ber vi dig att tillhandahålla följande personuppgifter:

 • uppgifter som identifierar dig personligen, t.ex. efternamn, förnamn och e-postadress
 • Information om ditt betalningssätt
 • Övriga personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga eller har rätt att samla in och behandla och som vi behöver för din autentisering, identifiering eller för att verifiera de uppgifter vi har samlat in.

De ovan nämnda uppgifterna behandlas i syfte att hantera avtalsförhållandet. Behandlingen av uppgifterna baseras på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Lagringsperioden är begränsad till syftet med avtalet och, om tillämpligt, lagliga och avtalsenliga lagringsskyldigheter.

 


d) När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

Om du uttryckligen har samtyckt i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avregistrera dig, t.ex. via en länk i slutet av ett nyhetsbrev. Alternativt kan du också skicka din begäran om avregistrering när som helst till dat[email protected] (helst med ämnet: "Unsubscribe Newsletter").


2. 2. Överföring av personuppgifter

Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

 • Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part om:
 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO),
 • detta är nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig (art. 6 para. 1 lit. b DSGVO),
 • Det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter (art. 6 para. 1 lit. c DSGVO),
 • Utlämnandet är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande intresse värt skydd för att inte avslöja dina uppgifter (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO).

 

I dessa fall är dock omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det nödvändiga minimumet. Våra dataskyddsbestämmelser är i linje med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och uppgifterna behandlas endast i Förbundsrepubliken Tyskland, Österrike och/eller Schweiz. Schweiz har av Europeiska kommissionen betraktats som ett tredje land som garanterar en adekvat nivå av dataskydd. I detta avseende har Europeiska kommissionen inga reservationer angående överföringen av data till Schweiz och överföringen är möjlig på grundval av Art. 44 DSGVO. För ytterligare information, besök Europeiska kommissionens webbplats https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. En överföring till andra tredjeländer äger inte rum och är för närvarande inte avsedd.


3. 3. Den registrerades rättigheter


a) Rätt till information a) Rätt till information

På begäran informerar vi dig gärna om huruvida och vilka personuppgifter som rör dig lagras (art. 15 DSGVO), särskilt om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, de kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt till klagomål, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in av oss, och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.


b) Rätt till rättelse b) Rätt till rättelse

Du har också rätt att få felaktigt insamlade personuppgifter rättade eller ofullständigt insamlade uppgifter kompletterade (artikel 16 DSGVO).


c) Rätt till begränsning av behandling

Du har dessutom rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för detta är uppfyllda (artikel 18 i DSGVO).


d) Rätt till dataportabilitet d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig (artikel 20 i DSGVO).


e) Rätt till radering e) Rätt till radering

Du har dessutom den så kallade "rätten att bli bortglömd", dvs. du kan kräva att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för detta är uppfyllda (Art. 17 DSGVO). Oavsett detta kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas av oss om syftet med datainsamlingen har upphört att existera eller databehandlingen har utförts olagligt.


f. f) Rätt till återkallelse

I enlighet med Art. 7 Para. 3 DSGVO har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Detta har konsekvensen att vi inte längre får fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke i framtiden. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att en rätt till invändning föreskrivs enligt lag.

 

I händelse av en effektiv återkallelse kommer dina personuppgifter också att raderas automatiskt av oss (Art. 21 DSGVO). Om du vill använda din rätt till återkallelse eller invändning är det tillräckligt att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected].


g) Klagomålsrätt g) Rätt till klagomål

I händelse av överträdelser av dataskyddsbestämmelserna har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med Art. 77 DSGVO.

 

4 Varaktighet för datalagring

I samband med användning av webbsidor lagrar vi IP-adressen och användningsdata under hela användningsprocessen. Dessutom lagras IP-adressen i den utsträckning som detta är lämpligt för datasäkerhet och klargörande eller förebyggande av säkerhets- eller dataskyddsbrott, varvid lämpligheten beror på den specifika hotsituationen. I detta fall lagras IP-adresserna endast så länge som det är rimligt för de ovan nämnda ändamålen, i regel inte längre än tre månader. I händelse av en brottsanmälan eller åtal eller verkställighet av fordringar mot personer som utför säkerhets- eller dataskyddsöverträdelser, kan uppgifterna lagras och användas tills slutlig klargöring eller verkställighet av fordringarna. Vid användning av vår webbplats överförs uppgifter även till analystjänster och leverantörer av sociala nätverk, se avsnitt 7.

 


För att upprätta, forma och fullgöra ett avtal med dig lagrar vi uppgifterna tills avtalet löper ut och därefter, nämligen till slutet av det kalenderår som följer på det år då avtalet sägs upp. Efter utgången av denna period raderas inte uppgifterna utan blockeras, eftersom vi måste lagra uppgifterna i upp till 10 år i enlighet med handels- och skattelagstiftning. Denna lagring gäller även för fakturabeloppen. Om den betalningsskyldiga parten (t.ex. du eller den betalningsskyldiga användaren/slutkunden) gör invändningar i rätt tid kommer uppgifterna att lagras tills invändningarna har klargjorts eller fordran har verkställts.


5 Cookies och cookiepolicy 5 Cookies och cookiepolicy

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små textfiler som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din terminalutrustning när du besöker vår webbplats.

Information lagras i cookien som är relaterad till den specifika terminalenhet som används.

Detta innebär dock inte att vi får omedelbar kännedom om din identitet. Användningen av cookies tjänar först och främst till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig: Till exempel använder vi så kallade session cookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda undersidor på vår webbplats och om du har registrerat, ditt lösenord lagras under hela ditt besök på vår webbplats och byta undersidor så att du inte behöver ange det varje gång eller varor du har placerat i din varukorg lagras tills du "check out". Dessa sessionscookies raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Dessutom använder vi tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten, som lagras på din slutenhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, identifieras det automatiskt att du redan har varit hos oss och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen.

 


Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera våra tjänster för dig. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har varit på vår webbplats när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod.

 


De uppgifter som behandlas av cookies är nödvändiga för ovan nämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen samt tredje parts intressen i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inte vill att vi ska känna igen information om din dator, vänligen ställ in din webbläsare så att den raderar cookies från din dators hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar dig innan en cookie lagras. Du kan ta reda på hur du tar bort eller blockerar cookies i avsnittet Hjälp och support i din webbläsare. Där hittar du instruktioner om hur du hittar den fil eller katalog där cookies lagras.

 

) för en fullständig lista över cookies och en förklaring av deras funktion som används på wedotvs webbplats.

 

Observera under alla omständigheter att fullständig avaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Om du kommer till vår webbplats via en länk eller genom att klicka på eventuella bannerannonser, eller om du lämnar vår webbplats och därmed kommer till externa sidor, kan cookies också ställas in av adressaten för den målsida som klickas på. Vi är inte juridiskt ansvariga för dessa cookies. För användning av sådana cookies och den information som lagras på dem av våra reklampartner, vänligen jämför deras dataskyddsdeklarationer och cookiepolicy.


Hi-Media Deutschland AG Hi-Media Deutschland AG Emanuel-Leutze-Straße 8 | D- 40547 Düsseldorf - Tyskland www.hi-media.de/datenschutz-publisher/index.html

Visoon Video Impact GmbH & Co. KG Axel-Springer-Str. 65 | D- 10888 Berlin https://www.visoon.de/datenschutzerklaerung/

Styria digital one GmbH Hainburger Strasse 33 | A- 1030 Wien https://sdo.at/datenschutzerklaerung/

IP Österrike Gumpendorfer Strasse 19-21 | A- 1060 Wien

https://ip.at/datenschutzerklaerung/

Spotx Deutschland GmbH Überseeallee 10 | D- 20457 Hamburg https://goldbach.com/ch/de/datenschutz/

Goldbach Germany GmbH Feringastraße 12b | D- 85774 Unterföhring http://www.goldbachaudience.ch/de-ch/datenschutz

Goldbach Audience (Switzerland) AG Seestrasse 39 | 8700 Küsnacht http://www.goldbachaudience.ch/de-ch/datenschutz

netpoint media gmbh Rheinallee 60 55283 Nierstein

https://www.netpoint-media.de/technik/datenschutz

Java-applets och Java-skript används för att tillhandahålla vårt Internet-erbjudande. Om du av säkerhetsskäl inte vill använda dessa verktyg eller aktivt innehåll, bör du inaktivera motsvarande inställning i din webbläsare.


6. 6. Onlinemarknadsföring/analysverktyg De spårningsåtgärder som anges nedan och som används av oss utförs på grundval av art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO, § 15 para. 3 TMG. Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en behovsorienterad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Å andra sidan använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande för dig. Dessa intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse.


Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med andra Google-data. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte är möjlig (så kallad IP-maskering).


De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 12 månader.


Uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden. Mer information om användarvillkoren och dataskyddet för Google Analytics finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.


b) b) Google Ads / Konverteringsspårning

Vi använder också onlineannonseringsprogrammet "Google AdWords" som en del av Google Ads konverteringsspårning.

Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google. När du klickar på en annons från Google lagras en cookie för konverteringsspårning på din slutenhet.

 

Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering.

Om du besöker vissa webbsidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Det finns därför inget sätt som cookies kan spåras över AdWords-kunder' webbplatser.

Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Här får kunderna veta det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerats till en sida som är taggad med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Vårt legitima intresse för databehandling ligger också i dessa syften. Den rättsliga grunden för användningen av Google Adwords/konverteringsspårning är § 15 para. 3 TMG i kombination med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot denna användning genom att förhindra installation av cookies från domänen "googleadservices.com" genom en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara (avaktiveringsalternativ). Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning. Ytterligare information samt Google's sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Vi använder plugins för sociala medier från de sociala nätverk som anges nedan på vår webbplats.

Alternativ för Shariff-lösning: Här använder vi den så kallade Shariff-lösningen, som endast består av att länka motsvarande sociala nätverk, så att en anslutning endast skapas om du klickar på knappen. Efter att ha klickat på knappen och omdirigerats till webbplatsen för det sociala nätverket ligger skyldigheten att tillhandahålla information inte längre hos oss, utan hos operatören av det sociala nätverket.

 

a) Facebook

Vår webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook"). När du öppnar vår webbplats med insticksprogrammet upprättas en direkt anslutning till Facebooks servrar via din webbläsare. Detta överför till Facebook informationen om att du har öppnat sidan.

Om du är inloggad med ditt Facebook-konto kan du genom att klicka på plugin-programmet tilldela ditt besök på vår webbplats direkt till din profil. Även om du inte har en profil kan det inte uteslutas att din IP-adress kommer att lagras av Facebook.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Facebook, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Facebook's sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Om du är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in uppgifter om dig via vårt online-erbjudande och länka dem till dina medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats och ta bort motsvarande Facebook-cookies. Det är också möjligt att blockera Facebooks sociala plugins med webbläsartillägg, till exempel med "Facebook Blocker".


b) Twitter

Funktioner i Twitter-tjänsten är också integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs även uppgifter till Twitter.

Vi vill påpeka att vi, som leverantör av vår webbplats, inte får någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Twitter. Mer information om detta finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy. Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

För att förhindra att Twitter samlar in data när du besöker vår webbplats, logga ut från Twitter innan du besöker den. För att förhindra att Twitter generellt får tillgång till dina uppgifter via webbplatser kan du utesluta Twitters sociala plugins genom att använda ett tillägg för din webbläsare (t.ex. "Twitter Blocker", https://disconnect.me).


c) Whatsapp

Vi möjliggör delning av länkar till innehåll från wedotv via wedotv så att du kan rekommendera och dela det med andra. Via Whatsapp (https://www.whatsapp.com/) görs detta av Whats App Inc, 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain View, CA 94041, USA. Du hittar deras integritetspolicy på https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.


8. Datasäkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part eller allmänheten. Om du vill kontakta oss via e-post vill vi påpeka att sekretessen för den information som överförs inte kan garanteras fullt ut med denna kommunikationsmetod. Vi rekommenderar därför att du skickar oss konfidentiell information uteslutande per post.